Buitenverwachting | Een multifunctionele biologische boerderij in het groene hart.

Boerderij

Boerderij Buitenverwachting is een kleinschalige zich ontwikkelende multifunctionele biologische boerderij in het groene hart. Het hart van het bedrijf wordt gevormd door een kleine 40 melkkoeien en bijbehorend jongvee. Het overgrote deel van deze veestapel bestaat dan uit holsteins, maar er komen steeds meer ‘blaarkoppen’ bij. De blaarkop is een oud, robuust en streekgebonden ras. De stallen voor dit vee staan op twee, 300 meter van elkaar verwijderde locaties. Hoewel de koeien het hart van de boerderij vormen, vormt de bodem de basis. Het grondoppervlak beslaat ongeveer 32 hectare van veen en klei op veen. Deze basis bepaalt ook het grondgebruik. Onze grond is bijvoorbeeld niet geschikt voor akkerbouw, op het overgrote deel groeit daarom een polycultuur van grassen, klavers, gewenste en ongewenste kruiden, kortweg gras genoemd. Behalve het gras wordt er ook een beperkt gedeelte gebruikt voor kleinschalige tuinbouw, hebben we twee geriefhout bosjes, en twee erven. De bodem dicteert ook hoe de koeien gehouden moeten worden. Zo moeten ze in de winter op stal, niet vanwege de kou, waar ze prima tegen kunnen, maar vanwege de te beperkte draagkracht van de bodem. Overigens valt in de winter ook de gras groei stil. De bepalende bodem drukt zich ook uit in een specifieke eigenheid, die terug te vinden is in de boerderij en haar producten. Dit is het ‘terroir’.
In tegenstelling tot de koeien kan onze kleine kudde schapen , doordat ze lichter zijn, en de zode niet vertrappen, in de winter wel buiten blijven. Ze houden dan het gras bij en onderdrukken ongewenst kruiden. Schapen en koeien grazen ook anders, waardoor ze maar gedeeltelijk met elkaar concurreren. De schapen zijn dan complementair en zorgen voor synergie, het geheel levert dan meer op dan de som der delen. Andere complementaire onderdelen die zorgen voor synergie zijn de kleinschalige tuinbouw, de kippen en het natuurbeheer.
Behoudens deze genoemde complementaire onderdelen zijn er ook zulke onderdelen die meer op het sociale vlak liggen. Zo is Buitenverwachting ook een kleinschalige zorgboerderij en een geregistreerd stage bedrijf en biedt het tevens maatschappelijke stages in het groen aan. Bovendien wordt er plaats geboden aan 10 vaste stacaravans en worden er ligplaatsen verhuurd zowel aan pleziervaartuigen als aan woonboten. Verder krijgen en kregen we hulp van een aantal vrijwilligers en ontvangen wij incidenteel groepen en verzorgen rondleidingen. Ook kunnen onze koeien worden geadopteerd. Door deze diverse activiteiten wordt de boerderij als geheel, als bedrijfsorganisme, robuuster
Buitenverwachting is ook een biologische boerderij. Biologisch wordt dan in een strikte zin gebruikt, namelijk als een bijvoeglijk naamwoord dat aangeeft dat er op de boerderij op een wijze wordt geproduceerd die voldoet aan de eisen van het eko keurmerk. Dit keurmerk wordt verstrekt en gecontroleerd door de onafhankelijke instantie Skal1. Kort gezegd komen de eisen van dit keurmerk erop neer dat er geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen worden toegepast, dat er geen preventieve antibiotica worden toegediend en dat er geen gebruikt wordt gemaakt van genetisch gemodificeerde organismen. Deze eisen betreffen dan allen negatief geformuleerde randvoorwaarden waar aan moet worden voldaan. Een keurmerk is maar een beperkt instrument. Wij gaan verder, onder andere door het pasgeboren kalf in de eerste periode bij de moeder te houden. Voor ons is de omschakeling van gangbaar naar biologisch niet het einde geweest van een overgang, maar juist een begin.